Zapytanie Ofertowe

 

Firma BTB Beton Architektoniczny Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego dotyczącym wyboru Wykonawcy, który wykona przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami określonymi przez Zamawiającego.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu:
„Wprowadzenie nowej technologii do firmy BTB Beton Architektoniczny - uruchomienie produkcji suchych i mokrych mieszanek podkładów podłogowych anhydrytowych i cementowych”, finansowane ze środków unijnych w ramach pozyskanie dofinansowania z RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet I:
Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Działanie 1.5: Rozwój przedsiębiorczości.

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż maszyn i urządzeń wymienionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

 

Ogłoszenie wyboru ofert z dnia 26.09.2014